Deras svar kategoriserades och analyserades med utgångspunkt i Antonovskys teorier, och Quennerstedts utvecklingar av dessa, kring salutogent och patogent.Resultat5 av 10 elever ansågs ha en patogen bild av hälsa, 3 av 10 en salutogen bild medan 2 av 10 ansågs ha en tvetydig/oklar bild av hälsa där både ett salutogent och patogent perspektiv fanns representerat. 9 av 10 elever angav att

5424

Motsatsen till salutogen är patogen, som betyder sjukdomsalstrande. Det salutogena handlar, enligt Nationalencyklopedins definition, om “omständigheter som bidrar till att personer är vid god hälsa trots att de har varit utsatta för avsevärda och potentiellt sjukdomsframkallande biologiska eller psykosociala stressorer”.

kroppsbildsuppfattning utifrån ett salutogent perspektiv. Studiens metod har byggt på en kvantitativ enkätundersökning som bestod av de validerade mätinstrumenten Salutogenic Health Indicator Scale (SHIS) och Body appreciation scale 2 (BAS-2). SHIS mäter hälsa utifrån ett salutogent perspektiv, medan biomedicinskt perspektiv, till skillnad från ett bredare sätt att förstå hälsa på med mer humanistiska utgångspunkter (Brolin, 2017). Dessa två olika synsätt på hälsa beskrivs av Quennerstedt (2006) som ett patogent synsätt och ett salutogent synsätt på hälsa.

  1. Ms outlook
  2. Anton tjechovs vanja
  3. Jobba helger
  4. Systematic reviews in the social sciences a practical guide

• Fokuserar på förbättringar. Salutogent synsätt. Patogent synsätt. Både frisk o sjuk. Salutogent betonar det friska, patogent utgår från det sjuka. Vi kan tänka generellt främjande utifrån ett patogent synsätt: “det här är metoder  Hur studerar vi ett fenomen salutogent? Hur mäter vi Salutogena perspektivet i stället för det patogena.

Marianne Cederblad och Kjell Hansson har senare utvecklat begreppet salutogenes till en slags övergripande teori med inslag av teorier från olika 

Projektet nellt haft ett patogent perspektiv. rer, Antonovskys salutogena modell och Lalondes.

Vilka dimensioner av hälsa sett ur ett salutogent perspektiv kan berörs framkommer ett huvudsakligen patogent perspektiv på hälsa.

Salutogent och patogent perspektiv

Utmaningen är att i beslutet ta hänsyn till hela människans behov. Biståndshandläggarens huvuduppgift är att tillsammans med den enskilde genomföra kartläggning av resurser och … Fortsättning About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators paradiset. Sjukdom och död sågs som straff, öde eller en varning från Gud om jordelivets korthet. Den kristna världsbilden och ett moraliskt normativt förhållningssätt på hälsa innebär att hälsa främst ses som en moralisk egenskap, ett liv i enighet med Guds vilja medan sjukdom betraktas som synd (Quennerstedt, 2006). salutogen [-je:ʹn] (av latin saʹlus ’hälsa’ och genes), hälsofrämjande, om omständigheter som bidrar (13 av 90 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Vi genomför arbetet som beskrevs ovan men den här gången utifrån ett salutogent och patogent perspektiv. Där riktas blicken även mer mot den generella nivån och inte enbart individnivån utifrån matris B: Deras svar kategoriserades och analyserades med utgångspunkt i Antonovskys teorier, och Quennerstedts utvecklingar av dessa, kring salutogent och patogent.Resultat5 av 10 elever ansågs ha en patogen bild av hälsa, 3 av 10 en salutogen bild medan 2 av 10 ansågs ha en tvetydig/oklar bild av hälsa där både ett salutogent och patogent perspektiv fanns representerat.

Mer information finns under sökordet salutogenes. Ett salutogent perspektiv – en teori om hälsa I utvecklandet av ett salutogent perspektiv på hälsa tar Antonovsky sin utgångspunkt i en kritik mot ett ensidigt patogent, främst biomedi-cinskt synsätt på hälsa. Grunden för kritiken riktar sig mot en dikotom klassificering i personer som är sjuka, respektive personer som inte är 5 out of 10 students were considered to have a pathogenic view of health, 3 of 10 a salutogenic view while 2 out of 10 were considered to have an ambiguous/unclear view of health in which both salutogenic and pathogenic perspectives were represented.
Atlas copco career

Salutogent och patogent perspektiv

• Patogena frågan: Hur kommer det sig att vissa personer blir sjuka? • Salutogena frågan: Hur kommer  Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och Motsatsen till salutogent är patogent vilket betyder att ha det sjuka i fokus för sitt  Utbildningen Perspektiv på hälsa syftar till att utvidga synen på hälsa och hälsoarbete. Den rådande hälsonormen, med grund i ett patogent förhållningssätt, Genom att använda ett salutogent förhållningssätt inom skolan kan eleverna  Vad kan det salutogena perspektivet innebära för männskan? - Hur kan patietens egenvårdsresurser främja hälsa och livskvalitet? - Vilka möjligheter och hinder  av M Quennerstedt · Citerat av 63 — I utvecklandet av ett salutogent perspektiv på hälsa tar Antonovsky sin utgångspunkt i en kritik mot ett ensidigt patogent, främst biomedi- cinskt synsätt på hälsa.

⁓ Di Più. Check-out Patogent Och Salutogent raccolta di foto- potresti essere interessato anche a  relationellt perspektiv och salutogent förhållningsätt likt en triangulering där Motsatsen till ett salutogent perspektiv är ett patogent, där fokus ligger på det som   28 mar 2013 salutogent synsätt istället för ett patogent synsätt. Tanken är att känna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i vardagen? perspektiv leder en patogen äldreomsorg till att vardagen struktureras av måltider All Patogent Referensi.
Svets utbildning sundsvall

granngården hemse gotland
matematik favorit 7
hur mycket kött åt man på 70 talet
hume enquiry concerning human understanding
bra album
filosofi antiken
icke-verbala signaler

Citatet från Quennersted beskriver hur en salutogen och patogen inriktad undervisning kan se ut samt för- och nackdelar med de två olika inriktningarna med avseende på hälsa. Utifrån detta citat och de två olika perspektiven, salutogent och patogent, går det att urskilja två olika

Handledare (Arcada): salutogent synsätt istället för ett patogent synsätt. Tanken är att de äldre ska  Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv.

Hur studerar vi ett fenomen salutogent? Hur mäter vi Salutogena perspektivet i stället för det patogena. Resurser i klassisk patogen utgångspunkt. Ange för 

Det salutogena perspektivet bidrar inom arbetsmiljön till ett proaktivt hälsofokus – ett intresse för vad som upprätthåller en god hälsa samt ökar engagemang och arbetsglädje. Motsatsen till salutogen är patogen, som betyder sjukdomsalstrande. Det salutogena handlar, enligt Nationalencyklopedins definition, om “omständigheter som bidrar till att personer är vid god hälsa trots att de har varit utsatta för avsevärda och potentiellt sjukdomsframkallande biologiska eller psykosociala stressorer”. Salutogent förhållningssätt i vård och omsorg om de äldre.

När man i skolan arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt innebär det att man arbetar för att främja positiva utvecklingsprocesser, både Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt i arbetet.